C C C C A+ A A- X

Конкурс за длъжността “Главен счетоводител”

Дата на публикуване 2 юни 2023 Последна редакция 21 юли 2023 Обяви и конкурси Отпечатай

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

        Районен съд–Харманли на основание Заповед №139/31.05.2023г. на Административен ръководител – председател на РС – Харманли обявява конкурс за заемане на длъжността Главен счетоводителпри Районен съд – Харманли – 1 щатна бройка, при условията на чл.70, ал.1, във връзка с чл.67, ал.1, т.1 от КТ, със срок за изпитване 6 месеца в полза на работодателя.

 

           Минимален размер на основната заплата на длъжността: 1648 лева, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията на основание чл. 341 от ЗСВ, в сила от 01.01.2022г.

          Кратко описание на длъжността: Подпомага Председателя на съда и Административния секретар за правилното и законосъобразно използване на финансовите ресурси и опазване на паричните средства и стоково-материални ценности. Осъществява финансово-счетоводното обслужване на съда в съответствие със Закона за счетоводството и другите относими нормативни актове. Изготвя месечни, тримесечни и годишни отчети за касово изпълнение на бюджета, оборотните ведомости, годишните финансови и други отчети, проекта за годишния бюджет на съда, тригодишната бюджетна прогноза, икономически анализи, планови прогнози и разчети за обезпечеността на съда с необходимите материални и финансови ресурси. Води на отчет всички фондове, както движимото и недвижимото имущество на съда.

    Минимални изисквания към кандидатите за заемането на длъжността: Съгласно Класификатор на длъжностите в администрацията на съдилищата на основание чл. 341 ал.1 от ЗСВ, вр. чл. 340а от ЗСВ, в сила от 01.01.2022г. да отговарят на изискванията на чл. 18, т. 1, б. „а“ и б. „б“, т.2 от ЗСч за образователна степен и професионален опит, а именно: т.1. - Да имат придобита задължителна минимална степен на завършено образование и съответстващ към него действителен стаж по специалността, както следва: висше счетоводно-икономическо образование и стаж в областта на счетоводството, външния и вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол, съответно: при магистърска степен – две години, при бакалавърска степен – три години, при степен "професионален бакалавър" – 4 години; друго висше икономическо образование и 5 години стаж в областта на счетоводството, външния и вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол; т.2- да не са осъждани за престъпление от общ характер по глава пета и по глава шеста, раздел I от Особената част на Наказателния кодекс; да са български граждани, граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария; да са навършили пълнолетие; да не са поставени под запрещение; да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер; да не са лишени по съответен ред от правото да заемат определена длъжност; не биха се оказали в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, с роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително; не са едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация; не са съветник в общински съвет, не са народен представител; не заемат ръководна или контролна длъжност в политическа партия; не работят по трудово правоотношение при друг работодател, освен като преподавател във висше училище; не са адвокат, нотариус, частен съдебен изпълнител или упражняват друга свободна професия; да притежават необходимите нравствени и професионални качества, съответстващи на правилата за професионална етика.

        Специфични изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: да притежават компютърна грамотност - работа с текстообработващи програми, Word, Exell и специализирани счетоводни софтуерни продукти, работа със стандартно офис оборудване; да познават и владеят в подробности нормативната уредба на страната по отношение финансовата и счетоводната отчетност; да познават и владеят нормативната уредба на съдебната власт, както и вътрешно­ведомствената уредба, регулираща функционирането на администрацията в областта на финансите и отчетността; да притежават умения за работа в екип; комуникативност, експедитивност, организираност, лоялност; способност за работа под напрежение и в динамична обстановка; предимство е наличието на опит в областта на бюджетното счетоводство.

       Начин на провеждане на конкурса и начин на оценяване: Конкурсът ще се проведе на три етапа: първи – по документи; втори – писмен тест за проверка на професионалната подготовка и практически умения, включително компютърна грамотност; трети – събеседване. Оценяването се извършва от конкурсната комисия по шестобалната система.

 

        Необходими документи, място и срок на представяне

  1. Документи, които трябва да бъдат представени от кандидатите:

     Писмено заявление и автобиография (по образец), Копие от документи за придобита образователно - квалификационна степен /представени в цялост, ведно с приложенията към тях/, Копие от документ за компютърна грамотност, Свидетелство за съдимост, Медицинско свидетелство, Копие от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионалния опит, Декларация по чл. 340а ал.1 от ЗСВ (по образец); Декларация по чл. 340а ал.2 от ЗСВ (по образец); Декларация за  съгласие за обработване на лични данни /по образец/; Мотивационно писмо (не е задължително) - в свободен текст до 1 стандартна машинописна страница. Кандидатите могат да подават и други документи по тяхна преценка, доказващи тяхната квалификация и умения за обявената длъжност.

  1. Място и срок на представяне:

     Заявленията се подават лично или чрез пълномощник (с изрично писмено пълномощно) запечатани в плик, на който кандидата е изписал трите си имена и адрес, в срок  30 календарни дни от датата на публикуване на обявата, в стая № 7 - служба „Регистратура” на Районен съд – Харманли, всеки работен ден от 09,00 часа до 17,00 часа /ако срока изтича в почивен ден, крайния срок за подаване на документи е до 17,00ч. на  първия работен ден/. От интернет страницата на съда, както и в стая №4 – /административен секретар/   на Районен съд – Харманли кандидатите могат да се снабдят с образци на декларациите, автобиография, заявление, както и длъжностна характеристика.

 

       За допълнителна информация: тел.0373/82445 - Адм. секретар.    

      

      Всички съобщения и информация, свързани с конкурса, ще се обявяват на  Информационното табло на Районен съд Харманли, находящо се в сградата на „Съдебна палата”Харманли, гр.Харманли, пл.“Възраждане“ №11, както и ще бъдат публикувани на интернет страницата на Районен съд - Харманли: https://harmanli-rs.justice.bg/ – раздел  Пресцентър - «Обяви и конкурси»

 

            Обявлението е публикувано във вестник „Сакар нюз“, брой 21/1045/02.06.2023г.

 

 

Свързани файлове

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация