C C C C A+ A A- X

Защита на личните данни

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


В качеството си на администратор на лични данни, Районен съд - Харманли има задължение да Ви предостави информация в изпълнение на чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (ОРЗД).
Данни за контакт с администратора:
Адрес: гр.Харманли 6450, пл. „Възраждане “ № 11
Работно време: понеделник – петък, 08:30ч. – 17:00ч.
Електронна поща: rsharmanli@mail.bg
Координати за връзка с длъжностното лице по защита на личните данни:
Системен администратор

Електронна поща: rsharmanli@mail.bg

Категории лични данни, цели на обработването и правно основание за обработването им:
1. Регистър „Кадри“
Цели на обработване:
Лични данни се обработват за управлението на човешките ресурси, при спазване на нормативните изисквания - чл. 6, пар.1, б. „б“ и „в“ от ОРЗД, ЗСВ, ПАС, КТ, КСО, ЗЗБУТ и др.; за постигане на служебни цели; за внасянето на промени - изменения и прекратяване на трудовите правоотношения с лицата от персонала, за изготвянето на документи във връзка с трудовото правоотношение /допълнителни споразумения, документи удостоверяващи трудов стаж, служебни бележки, справки, удостоверения и др./, заповеди за назначаване, преназначаване и прекратяване на трудовото правоотношение, за повишаване ранга и/или размера на индивидуалния размер на основната месечна заплата и други документи, необходими за представяне пред различни институции, по искане на служител или държавни институции/; за установяване на връзка с лицата от персонала по телефон; за изпращане на кореспонденция във връзка с изпълнение на задължения по сключените със служителите, издаване на служебни карти и др.

2. Регистър“Финансово – счетоводна дейност“

Цели на обработване:
Лични данни се обработват за изпълнение на задълженията, свързани с воденето на счетоводна отчетност, изплащането на възнагражденията на лицата от персонала, на третите лица-изпълнители по договори за доставка на стоки и услуги, вещи лица, преводачи, съдебни заседатели, свидетели и др. Правното основание за обработването на тези данни се съдържа в чл. 6, пар.1, б. „б“ и „в“ от ОРЗД, Закона за съдебната власт, ЗСч, КСО, КТ, ЗЗД, Наредба за вещите лица, Наредба за съдебните заседатели и др.

3. Регистър „Бюро съдимост“
Цели на обработване:
Личните данни в този регистър се обработват и са свързани с наложени на лицата присъди и нарушения, при спазване на нормативните изисквания на Наредба №8 за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост, НПК, НК. Те се съхраняват под формата на бюлетини за съдимост.

4. Регистър „Управление на граждански дела“
Цели на обработване: Правораздаване. Правното основание за обработването на тези данни се съдържа в ГПК, СК, ЗЗДетето, ЗЗД, ЗС, ЗГР, ЗЗДН и др.

5. Регистър „Управление на наказателни дела“
Цели на обработване: Правораздаване. Правното основание за обработването на тези данни се съдържа в НПК, НК, ЗЗ, ЗБППМН, ЗЕС, ЗАНН.

6. Регистър „Управление на изпълнителни дела“
Цели на обработване:
Лични данни се обработват за изпълнение на задълженията, свързани с производството за индивидуалното принудително изпълнение. Правното основание за обработването на тези данни се съдържа в ГПК.
Срок за съхранение на личните данни
Във Районен съд Харманли действа утвърдена Номенклатура на делата със срокове за съхранение, като при нея се прилага принципа за ограничаване на съхранението и съхраняване на личните данни в периоди, които са подходящи за съответните цели. Сроковете за съхраняване на делата се определят от ценността на документите, включени в тях:
- за постоянно запазване „П” /постоянен/ - с важно обществено, историческо, практическо и справочно значение. След изтичане на срока, определен в чл. 46 на ЗНАФ, документите се предават за постоянно запазване в Отдел”Държавен архив” - Хасково. Изключение правят онези, за които в графа „Забележка” е означено „Съхранява се в съда” – т.е. в Районен съд – Харманли;
- с определен срок за запазване и знак „ЕК” /Експертна комисия/, в които е възможно да са отложени ценни документи, подлежащи на постоянно запазване. След изтичане на определените в номенклатурата срокове, документите се преглеждат от ЕК на Районен съд – Харманли, с цел окончателно определяне на ценността им. Определените за постоянно запазване документи се изваждат от делата и се организират в нови дела за постоянно запазване;
- за дългосрочно запазване /25, 30, 50, 75, 100 и 130 години/ - които имат дългосрочно справочно значение за функцията на Районен съд – Харманли, за уреждане на трудово - правни и служебни отношения, имотно и гражданско състояние и др. За някой от тях в графа „Забележка” е записано „Съхраняват се в съда”
- с кратък срок на запазване без знак „ЕК” – с временно-оперативно, справочно значение, означени със срокове на запазване – 1, 3, 5 и 10 години. След изтичане на сроковете за съхраняване в съда, посочени в нормативен акт и отразени в номенклатурата, документите подлежат на унищожаване.

Категории получатели на лични данни извън структурата на РС - Харманли
Районен съд – Харманли разкрива лични данни на физически лица извън собствената си структура единствено ако има законово основание за това. Категориите получатели на личните данни се определят за всеки конкретен случай според законовото им основание да получат данните, като могат да бъдат:
- държавни органи в съответствие с техните правомощия (например Националната агенция за приходите, Националният осигурителен институт, органи на съдебната власт, министерства и други);
- банки с оглед изплащане на дължимите възнаграждения на служителите и др. в Районен съд – Харманли.
- служба по трудова медицина
Права на физическите лица
Общият регламент относно защитата на данните предвижда следните права на физическите лица във връзка с обработване на личните им данни:
1. Право на достъп до личните данни, свързани с лицето, които се обработват от администратора;
2. Право на коригиране на неточни или непълни лични данни;
3. Право на изтриване („право да бъдеш забравен“) на лични данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (изтекъл срок на съхранение, оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и други);
4. Право на ограничаване на обработването при наличие на правен спор между администратора и физическото лице до неговото решаване и/или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
5. Право на преносимост на данните, когато личните данни се обработват по автоматизиран начин на основание съгласие или договор. За целта данните се предават в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;
6. Право на възражение по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес;
7. Право субектът на данни да не бъде обект на изцяло автоматизирано решение, включващо профилиране, което поражда правни последствия за него или го засяга в значителна степен.
Произтичащите от Общия регламент относно защитата на данните права може да упражните с писмено или електронно заявление до администратора на лични данни. В заявлението следва да посочите име, адрес и други данни за идентифицирането Ви като субект на данните, да опишете в какво се изразява Вашето искане, предпочитаната от Вас форма за комуникация и действия по Вашето искане. Необходимо е да подпишете Вашето искане, да отразите датата на подаване и адреса за кореспонденция с Вас.
Право на жалба до Комисията за защита на личните данни
Ако считате, че Вашите права по Общия регламент относно защитата на данните са нарушени, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация