C C C C A+ A A- X

Съобщение

14 септември 2021

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 Днес, 14.09.2021 г. Районен съд – Харманли, след изслушване становището на прокуратурата, защитата и представителите на наследниците на част от починалите и с оглед нередовното призоваване на пет  от пострадалите лица и като взе предвид изявлението на защитника на подсъдимата за невъзможността  същата да участва лично в насроченото за днес открито съдебно заседание, поради здравословни причини, не даде ход на разпоредителното заседание по наказателно дело от общ характер, по описа на съда, по отношение на  И.Г.У. от гр. Хасково, която е обвинена в извършване на престъпление по чл. 335 ал. 2, вр. с ал. 1 от Наказателния кодекс за това, че от 14.10.2011 г. до 06.02.2012 г. в гр. Хасково като областен управител на Област Хасково не е изпълнила задълженията си за планиране на защита при бедствия, организиране разработването на областен план за защита при бедствия, съвместно с централната и местната власт, не е организирала и контролирала изпълнението на превантивни мерки за недопускане или намаляване на последиците от бедствия, не е осъществила необходимата организация и техническа експлоатация на язовир, не е осъществила поддръжка и ремонтно възстановителни дейности на хидротехническо съоръжение, в резултат на което на 06.02.2012 г. в с. Бисер, общ. Харманли, област Хасково е причинила наводнение по непредпазливост – скъсване на язовирна стена на язовир Иваново, и с това е изложила на опасност живота на другиго, като е последвала смърт на осем лица.

  Съдът отложи делото за разглеждане в следващо съдебно заседание, насрочено на 15.10.2021 г. от 11 ч.

 

СЪОБЩЕНИЕ

          С оглед направените с решение по Протокол № 21/01.06.2021 г. от заседание на Съдийската колегия на ВСС  изменения и допълнения на приетите Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия, със Заповед № 151/07.06.2021 г. на Председателя на Районен съд – Харманли се регламентират правилата и мерките за работа на РС Харманли в условията на пандемия, считано от 07.06.2021 г.

Правила и мерки за работа в съдилищата в условия на пандемия, приети с решение на Съдийска колегия към ВСС.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

      Докладът по Модел 4, разработен в рамките на Дейност 1 „Разработване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури“ по проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата”, изпълняван от ВСС по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г., е публикуван на интернет страницата на ВСС.

 

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

             Днес, 23.03.2021 г. Районен съд – Харманли, за втори път върна делото за наводнението в с. Бисер, община Харманли на Районна прокуратура – Пловдив. Подсъдимата И.Г.У. от гр. Хасково е обвинена в извършване на престъпление по чл. 335 ал. 2, вр. с ал. 1 от Наказателния кодекс. Обвинението е за това, че от 14.10.2011 г. до 06.02.2012 г. в гр. Хасково като областен управител на Област Хасково не е изпълнила задълженията си за планиране на защита при бедствия, организиране разработването на областен план за защита при бедствия, съвместно с централната и местната власт, не е организирала и контролирала изпълнението на превантивни мерки за недопускане или намаляване на последиците от бедствия, не е осъществила необходимата организация и техническа експлоатация на язовир, не е осъществила поддръжка и ремонтно възстановителни дейности на хидротехническо съоръжение, в резултат на което на 06.02.2012 г. в с. Бисер, общ. Харманли, област Хасково е причинила наводнение по непредпазливост – скъсване на язовирна стена на язовир Иваново, и с това е изложила на опасност живота на другиго, като е последвала смърт на осем лица. Според РП-Пловдив, с  неизпълнението на тези задължения подсъдимата е  нарушила разпоредби от Закона за защита при бедствия и Закона за водите.
            В разпоредителното заседание съдът, след като изслуша представителите на държавното обвинение, обсъди направените от защитата, подсъдимата и пълномощника на пострадалите лица възражения и при извършената служебна проверка, констатира че на досъдебното производство са допуснати отстраними съществени нарушения на процесуалните правила, довели до ограничаване на процесуалните права на подсъдимата. Районният съд счита, че те се изразяват в нарушение на разпоредбата на чл. 246, ал. 2 от НПК, регламентираща изготвянето на обвинителния акт.
            Според районният съд, при изготвяне на внесения за разглеждане обвинителен акт не са посочени факти и не са изложени твърдения относно обективните елементи на деянието: дали то е осъществено с действия или бездействия, което е от значение за съставомерността на престъплението за което е предявено обвинение. Липсват твърдения и за наличие на причинно следствена връзка между осъщественото от подсъдимата деяние и настъпилия резултат. Не са очертани и елементите на разследваното престъпление и от субективна страна, което е довело до ограничаване правото на защита на подсъдимата. С тези мотиви РС – Харманли върна делото на Районна прокуратура Пловдив за отстраняване на допуснатите на досъдебно производство отстраними съществени нарушения.
Определението за прекратяване на съдебното производство подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Хасково в седем дневен срок от днес.
 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

На 12.03.2021 г. от 14:00 часа в съдебна зала №1 на Съдебна палата Харманли, се проведе Общо събрание на Районен съд–Харманли и Районен съд – Ивайловград, при обявен дневен ред:

 1.Обсъждане на Годишния доклад за дейността на Районен съд–Харманли през 2020 г.

 2.Обсъждане на Годишния доклад за дейността на Районен съд– Ивайловград през 2020 г.,

3.Обсъждане и предоставяне на становище по образувано Тълкувателно дело № 5 / 2020 г. пред Върховния административен съд.

Председателстващ на общото събрание  е  г-жа Минка Китова - Административен ръководител – председател на Районен съд–Харманли, в присъствието на  г-н Живко Янков- Административен ръководител – председател на Районен съд–Ивайловград, магистратите от Районен съд Харманли, Съдията по вписванията  и Държавния съдебен изпълнител при Районен съд Харманли и Съдията по вписванията  при Районен съд Ивайловград.

Годишните доклади за дейността на Районен съд – Харманли през 2020г. и Районен съд – Ивайловград през 2020 г. са публикувани на официалната интернет страница на съответния съд.

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

            Днес, 29.01.2021 г. Районен съд – Харманли, след изслушване становището на прокуратурата, защитата и представителите на наследниците на част от починалите и с оглед нередовното призоваване на две лица - наследници на един от починалите, не даде ход на разпоредителното заседание по наказателно дело от общ характер, по описа на съда, по отношение на  И.Г.У. от гр. Хасково, която е обвинена в извършване на престъпление по чл. 335 ал. 2, вр. с ал. 1 от Наказателния кодекс за това, че от 14.10.2011 г. до 06.02.2012 г. в гр. Хасково като областен управител на Област Хасково не е изпълнила задълженията си за планиране на защита при бедствия, организиране разработването на областен план за защита при бедствия, съвместно с централната и местната власт, не е организирала и контролирала изпълнението на превантивни мерки за недопускане или намаляване на последиците от бедствия, не е осъществила необходимата организация и техническа експлоатация на язовир, не е осъществила поддръжка и ремонтно възстановителни дейности на хидротехническо съоръжение, в резултат на което на 06.02.2012 г. в с. Бисер, общ. Харманли, област Хасково е причинила наводнение по непредпазливост – скъсване на язовирна стена на язовир Иваново, и с това е изложила на опасност живота на другиго, като е последвала смърт на осем лица. Според РП-Пловдив, с  неизпълнението на тези задължения подсъдимата е  нарушила разпоредби от Закона за защита при бедствия и Закона за водите.

            Съдът отложи делото за разглеждане в следващо съдебно заседание, насрочено на 23.03.2021 г. от 13.30 ч.

 

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Съгласно Заповед № 249 от 17.11.2020 г. на административния ръководител на Районен съд –  Харманли относно предприети мерки за намаляване на риска от разпространение на COVID-19 на работните места, считано от 17.11.2020 г., всички новообразувани дела, които се разглеждат в открито съдебно заседание, ще се насрочват след 31.01.2021г., с изключение на:
- наказателни дела, по които има постановена мярка за неотклонение задържане под стража;
- дела по дежурство, съгласно Вътрешните правила, които се разглеждат по дежурство от дежурните съдии в Районен съд - Харманли;
- дела, за които по закон се предвижда разглеждането им в срок, по-кратък от един месец;

Насрочените в периода от 17.11.2020г. до 31.12.2020г. дела, по които се очаква струпване на повече хора в едно съдебно заседание /с трима и повече страни, свидетели, вещи лица, преводачи и други участници в производството/ респ. по които съществува по - висок риск от зараза, да бъдат отсрочвани  от съответните съдии - докладчици за след 31.12.2020г.

 

СПРАВКИ ПО ДЕЛА НА ТЕЛЕФОН 0373-82337

СПРАВКИ ПО ДЕЛА В СЪДЕБНО ИЗПЪЛНИТЕЛНА СЛУЖБА НА ТЕЛЕФОН 0373 - 82849

СПРАВКИ ПО ДЕЛА НА ТЕЛЕФОН 0373-82337

СПРАВКИ ПО ДЕЛА В СЪДЕБНО ИЗПЪЛНИТЕЛНА СЛУЖБА НА ТЕЛЕФОН 0373 - 82849

Електронни услуги

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация